WhatsApp CRM – Revolutionary Customers Relationship Management System

Rs. 6,000.00

1. One Month Trial available for Rs. 1,000/-
2. Servers නෑ! Hosting නෑ! setup නෑ! කෙලින්ම Chrome බ්‍රවුසරයෙන් වැඩ! 
FB campaign වලට කාලය ශ්‍රමය මුදල් වියදම් කරලා WhatsApp එකට ගෙන්වා ගත් Customers ලා මිස් කර ගන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එක දියුණු කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. WhatsApp Chatlist එක නිවැරදිව කළමනාකරණය නොකිරීම තුළින් වටිනා පාරිභෝගිකයන් 80%ක්ම ඔබට අහිමි වන බව ඔබ දන්නවාද? ඉතිං සුළු මුදලකට ඔබට ලැබෙන WhatsApp පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණ සොෆ්ට්වෙයා එක තුළින් ඔබේ අලෙවි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගැනීමට තවත් ප්‍රමාද වෙන්න එපා. WhatsApp CRM – Revolutionary Customers Relationship Management System – a groundbreaking Chrome Extension Application that transforms how you engage with your customers. 

 

Shop the Best Deals Across the World!

 1. Trending Products: Discover the latest popular items.
 2. Best Discounts: Get Privately selected best deals.
 3. Easy Shopping: Click and go directly to Amazon or AliExpress.
 4. Support Us: Your purchases help us grow. Thank you!
 5. Daily Updates: Check back for new deals every day.

Thanks for shopping with us. Have a great day!

 • We’ll address any non-activating code issues.
 • Software codes are non-refundable.
 • If you put an activated key to another PC, your will be blocked.
Guaranteed Safe Checkout

WhatsApp CRM - Revolutionary Customers Relationship Management System
WhatsApp CRM – Revolutionary Customers Relationship Management System
Rs. 6,000.00

[wpforms id=”1190″ title=”true” description=”Request a call back”]

Revolutionizing Customer Connection: An In-Depth Look at WhatsApp CRM

බිස්නස් එකට 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 විසඳුම 𝗪𝗛𝗔𝗧𝗦𝗔𝗣𝗣 𝗖𝗥𝗠 – 𝗖𝗨𝗦𝗧𝗢𝗠𝗘𝗥 𝗥𝗘𝗟𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦𝗛𝗜𝗣 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗬𝗦𝗧𝗘𝗠 🖥️ Servers නෑ! 🌍 Hosting නෑ! 🛠️ setup නෑ! කෙලින්ම 🌐 Chrome බ්‍රවුසරයෙන් වැඩ!

𝐅𝐁 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 වලට කාලය ශ්‍රමය මුදල් වියදම් කරලා අමාරුවෙන් 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 එකට ගෙන්වා ගත් 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦𝐞𝐫𝐬 ලා, මිස් කර ගන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ වෙහෙස නිරපරාදේ අහක යනවා. බිස්නස් එකේ හදවත 𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦𝐞𝐫 𝐁𝐚𝐬𝐞 එක. ඒක හරියට කළමනාකරණය කරගන්නේ නැතුව බිස්නස් එක දියුණු කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. මේ හේතුව නිසා 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐀𝐝𝐬 වලින් එන බිස්නස් අවස්ථා 80% පමණ ඔබට අහිමි වෙනවා. දැන් ඔබට තේරෙනවා නේද 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐂𝐑𝐌 එකක (WhatsApp පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණ සොෆ්ට්වෙයා) තියෙන වටිනාකම?

FB campaign වලට වියදම් කරලා කාලය ශ්‍රමය යොදවල WhatsApp එකට ගෙන්වා ගත්තු Customer ව මිස් කර ගන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එක දියුණු කරන්න ගොඩක් අමාරුයි .. WhatsApp Chatlist එක නිවැරදිව කළමනාකරණය නොකිරීම තුළින් වටිනා පාරිභෝගිකයන් 80%ක්ම ඔබට අහිමි වන බව සහ එකම පාරිභෝගිකයන් හට නැවත නැවතත් භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවියක් කිරීමට ඇති අවස්තාව අහිමි වන බවත් ඔබ දන්නවද..? ඉතිං සුළු මුදලකට ඔබට ලැබෙන WhatsApp පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණ සොෆ්ට්වෙයා එක තුළින් ඔබේ අලෙවි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගැනීමට තවත් ප්‍රමාද වෙන්න එපා.

Servers නෑ! Hosting නෑ! setup නෑ. කෙලින්ම Chrome බ්‍රවුසරයෙන් වැඩ!

Welcome to the future of customer relationship management with WhatsApp CRM – Revolutionary Customers Relationship Management System – a groundbreaking Chrome Extension Application that transforms how you engage with your customers. This innovative tool integrates seamlessly with your web WhatsApp, eliminating the need for VPS servers, hosting, or domains. With its user-friendly interface and powerful features, WhatsApp CRM is set to revolutionize your communication strategy.

WhatsApp CRM යනු ඔයාගේ බිස්නස් එකට නැතුවම බැරි විප්ලවීය WhatsApp පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණ සොෆ්ට්වෙයා එකක් – ඔයාගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පණිවුඩ මඟ නොහැර ඔවුන් සමඟ සම්බන්ධ වන ආකාරය පරිවර්තනය කරන පෙරළිකාර Chrome Extension යෙදුමකි. මෙම නව්‍ය මෙවලම ඔබේ වෙබ් WhatsApp Business ගිණුම සමඟ ඒකාබද්ධ වී, එහි Customers Relationship Management වල ප්‍රබල විශේෂාංග සමඟින්, WhatsApp සමඟ සම්බන්ධවන ඔබේ අනන්ත පාරිභෝගික සම්බන්ධතා මඟ නොහැර නවීන සන්නිවේදන උපායමාර්ග යොදාගෙන ඔබට හා ගුණයකට වඩා බිස්නස් වැඩිකර ගැනීමට උදවු වේ. ඉතින් ඉතාම අඩු මුදලකට වසරකට ලැබෙන මෙම WhatsApp CRM ඔබත් අදම Household.lk වෙතින් මිලදී ගන්න.

WhatsApp CRM Features

𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐂𝐑𝐌 𝐊𝐞𝐲 𝐅𝐞𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬
⭐ මැසේජ් වර්ගීකරණය – Automatic Categorization
⭐ එක එක මැසේජ් යැවීම – One-to-One Messaging
⭐ තොග වශයෙන් මැසේජ් යැවීම – Bulk Messaging
⭐ ස්වයංක්‍රීය පිළිතුරු මැසේජ් – Auto Reply Messages
⭐ Chatbot මැසේජ් – Chatbot Functionality
⭐ සම්බන්ධතා වලින් ඔබ්බට ළඟා වන්න – Reach Beyond Contacts
⭐ මල්ටි ගිණුම් කළමනාකරණය – Multiple Accounts Management
⭐ වෙලාවට ඇඩ් යැවීම – Campaign Scheduling & Resend
⭐ චයාරුප සහ වීඩියෝ මැසේජ් – Media Messages Sending
⭐ නියමිත වෙලාවට මැසේජ් – Scheduled Messages
⭐ මතක් කළහැකි මැසේජ් – Reminder Message
⭐ අහඹු ලෙස මැසේජ් යැවීම – Random Sending by Minute

𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐂𝐑𝐌
⭐ Enhanced Customer Engagement
⭐ Time and Resource Efficiency
⭐ Improved Customer Satisfaction
⭐ Expanded Reach and Market Potential
⭐ Advanced Analytics and Reporting

𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐂𝐑𝐌 සුදුසු කාටද
⭐ ඔනෑම e-commerce වියාපාර
⭐ නිවසේ සිට කරන වියාපාර
⭐ සෞඛ්ය සේවා
⭐ ටියුෂන් පංති
⭐ අධ්යාපන සේවා
⭐ අළෙවි කණ්ඩායම්
⭐ සමිති සමාගම්
⭐ ආපනශාලා
⭐ හොටෙල් සේවා
⭐ ආගන්තුක සත්කාර සේවා
⭐ ඩිලිවරි සේවා

 1. Latest Innovations in WhatsApp CRM
  • AI and Machine Learning Integration
  • Advanced Analytics and Reporting
  • Enhanced Security Features
  • Future Prospects of WhatsApp CRM
  • Predicted Trends
  • Potential Developments
  • Market Growth Projections
  • Comparative Analysis with Other CRM Tools
  • WhatsApp CRM vs. Traditional CRMs
  • WhatsApp CRM vs. Social Media CRMs
  • WhatsApp CRM vs. Email Marketing Tools
  • User Guides and Tutorials
  • Getting Started with WhatsApp CRM
  • Setting Up Automatic Categorization
  • Creating and Managing Campaigns
  • Utilizing Chatbot Functionality
  • Best Practices for Sending Bulk Messages
  • Personal Stories and Case Studies
  • Real-Life Success Stories
  • Business Transformations through WhatsApp CRM
  • Expert Insights
  • Interviews with CRM Experts
  • Quotes and Advice from Industry Leaders
  • Conclusion
  • Summary of Key Points
  • Call to Action for Further Education

Introduction to WhatsApp CRM

What is WhatsApp CRM?

WhatsApp CRM is a versatile Chrome extension designed to enhance customer relationship management by leveraging the popular messaging platform, WhatsApp. This tool integrates seamlessly with WhatsApp Web, offering businesses an innovative way to manage customer interactions without the need for additional servers, hosting, or domain setups. By automating and streamlining communication processes, WhatsApp CRM allows businesses to focus on building stronger relationships with their customers.

Importance of CRM in Modern Business

Customer Relationship Management (CRM) systems are crucial for modern businesses as they help in managing interactions with current and potential customers. CRM tools provide a structured approach to collecting and analyzing customer data, enabling businesses to improve customer service, increase sales, and enhance customer retention. In today's competitive market, having an efficient CRM system can be the difference between success and failure.

Evolution of WhatsApp as a Business Tool

Since its inception, WhatsApp has evolved from a simple messaging app to a powerful business communication tool. With over 2 billion users worldwide, WhatsApp offers businesses a direct and personal way to reach their customers. The introduction of WhatsApp Business API and various business-centric features has made it an integral part of many companies' communication strategies. WhatsApp CRM builds on this evolution, providing advanced CRM capabilities within the familiar WhatsApp environment.

Key Features of WhatsApp CRM

Automatic Categorization

Say goodbye to chaotic inboxes! WhatsApp CRM automatically organizes your contacts and messages into convenient categories such as Unread Messages, Business Accounts, Groups, Awaiting Reply, and Official WhatsApp. This feature ensures that you can quickly find and respond to important messages, improving your overall efficiency and customer satisfaction.

One-to-One Messaging

Engage with your contacts individually through one-to-one messaging. This feature allows for personalized interactions, helping you build better relationships with your customers. Whether it's a sales inquiry or a customer service issue, one-to-one messaging ensures that each customer feels valued and heard.

Bulk Messaging

Save time and effort by reaching multiple recipients simultaneously with bulk messaging. Utilize Spintax to create varied message content and send messages at random times to enhance outreach effectiveness. This feature is particularly useful for marketing campaigns and announcements, allowing you to communicate efficiently with a large audience.

Auto Reply Messages

Keep your customers engaged and informed with automated replies to their queries. Auto Reply Messages can be customized to address common questions or provide information during off-hours, ensuring that your customers always receive a timely response.

Chatbot Functionality

Experience the power of chatbots with WhatsApp CRM! Set up intelligent bots using keywords (Spintax option) to handle routine inquiries efficiently. Chatbots can provide instant responses, guide customers through processes, and free up your time for more complex tasks.

Reach Beyond Contacts

Expand your reach by sending messages to phone numbers not yet in your contact list. This feature allows you to connect with potential customers and clients, broadening your market potential and increasing your opportunities for growth.

Multiple Accounts Management

Manage multiple WhatsApp accounts effortlessly from a single platform. This feature is ideal for businesses with different departments or locations, allowing for streamlined communication management across various accounts.

Campaign Scheduling and Resend

Plan ahead with ease using the campaign scheduling feature. Save campaigns and schedule them for later delivery or resend as needed. This ensures that your messages are delivered at the most effective times, increasing the chances of engagement.

Send Media Messages

Enrich your communication by sharing videos, images, and hyperlinks with your audience. Media messages can make your interactions more engaging and informative, helping to convey your message more effectively.

Scheduled Messages

Don't miss out on opportunities by setting up messages to be delivered at specific times. Scheduled messages allow you to plan your communication strategy in advance, ensuring timely delivery of important information.

Random Sending by Minute

Enhance the authenticity of your communication by sending messages randomly at minute intervals. This feature mimics natural human behavior, making your messages appear less automated and more genuine.

Benefits of Using WhatsApp CRM

Enhanced Customer Engagement

WhatsApp CRM allows for more personalized and direct interactions with customers, leading to higher engagement rates. Features like one-to-one messaging and chatbots ensure that customers receive timely and relevant responses, fostering stronger relationships.

Time and Resource Efficiency

Automated features such as bulk messaging, auto replies, and campaign scheduling save time and resources. Businesses can handle more customer interactions with less effort, leading to increased productivity and efficiency.

Improved Customer Satisfaction

By providing quick and accurate responses through automated systems and personalized messaging, WhatsApp CRM helps improve overall customer satisfaction. Happy customers are more likely to remain loyal and recommend your business to others.

Expanded Reach and Market Potential

The ability to send messages beyond your contact list and manage multiple accounts allows businesses to reach a wider audience. This expanded reach can lead to new customer acquisition and increased market potential.

Technical Specifications

System Requirements

WhatsApp CRM is designed to work with Google Chrome and requires an active WhatsApp account. It does not need additional servers, hosting, or domains, making it accessible to a wide range of users.

Installation Process

Installing WhatsApp CRM is straightforward:

 1. Download the extension from the Chrome Web Store.
 2. Install the extension in your browser.
 3. Open WhatsApp Web and log in to your account.
 4. Start using WhatsApp CRM’s features directly within WhatsApp Web.

User Interface Overview

The user interface of WhatsApp CRM is intuitive and user-friendly. It integrates seamlessly with WhatsApp Web, adding new functionalities without disrupting the familiar layout. Features are accessible through a toolbar, allowing for easy navigation and use.

Applications of WhatsApp CRM in Different Industries

Retail and E-commerce

Retailers and e-commerce businesses can use WhatsApp CRM to manage customer inquiries, send order updates, and promote new products. Bulk messaging and scheduled campaigns are particularly useful for marketing efforts.

Healthcare

Healthcare providers can leverage WhatsApp CRM for appointment reminders, patient follow-ups, and health information dissemination. The auto reply and chatbot features can handle routine inquiries, freeing up staff for more critical tasks.

Education

Educational institutions can use WhatsApp CRM to communicate with students and parents, send out announcements, and provide support for online learning platforms. The ability to manage multiple accounts is beneficial for different departments or campuses.

Financial Services

Banks and financial institutions can utilize WhatsApp CRM for customer service, account notifications, and fraud alerts. The secure messaging features ensure that sensitive information is handled appropriately.

Hospitality

Hotels and travel agencies can use WhatsApp CRM to manage bookings, provide customer support, and promote special offers. The media messaging feature can enhance communication by sharing images and videos of destinations or accommodations.

Real Estate

Real estate agents can use WhatsApp CRM to communicate with clients, schedule property viewings, and send out property listings. The ability to reach beyond contacts can help in acquiring new leads.

Challenges and Limitations

Privacy Concerns

One of the main challenges of using WhatsApp CRM

is ensuring customer privacy. Businesses must comply with data protection regulations and ensure that customer data is handled securely.

Message Deliverability Issues

There can be issues with message deliverability, especially when sending bulk messages. It's important to monitor delivery rates and adjust strategies as needed to ensure messages reach their intended recipients.

Integration with Other Systems

Integrating WhatsApp CRM with other business systems (e.g., CRM platforms, email marketing tools) can be challenging. Businesses need to ensure seamless data flow and functionality across different tools.

User Adoption and Training

Getting staff to adopt and effectively use WhatsApp CRM may require training. Ensuring that all team members are proficient with the tool is essential for maximizing its benefits.

Latest Innovations in WhatsApp CRM

AI and Machine Learning Integration

The integration of AI and machine learning into WhatsApp CRM has opened up new possibilities for automation and personalization. These technologies can help in analyzing customer interactions and providing tailored responses.

Advanced Analytics and Reporting

Advanced analytics and reporting features allow businesses to track the performance of their campaigns and interactions. This data-driven approach can lead to more informed decision-making and strategy adjustments.

Enhanced Security Features

Recent updates have focused on enhancing security features, ensuring that customer data is protected and that businesses can comply with data protection regulations.

Future Prospects of WhatsApp CRM

Predicted Trends

The future of WhatsApp CRM is likely to see increased integration with AI and machine learning, providing even more automation and personalized experiences. Enhanced analytics and reporting capabilities will continue to evolve, offering deeper insights into customer behavior.

Potential Developments

Future developments may include more advanced chatbot functionalities, integration with other business tools, and additional customization options for businesses. These advancements will further enhance the tool's versatility and effectiveness.

Market Growth Projections

The market for WhatsApp CRM is expected to grow significantly as more businesses recognize the benefits of integrating WhatsApp into their CRM strategies. This growth will likely lead to increased competition and innovation in the space.

Comparative Analysis with Other CRM Tools

WhatsApp CRM vs. Traditional CRMs

While traditional CRMs offer comprehensive features for managing customer relationships, WhatsApp CRM provides a more direct and personal approach through messaging. The integration with WhatsApp allows for real-time communication, which can be more engaging than email or phone interactions.

WhatsApp CRM vs. Social Media CRMs

Social media CRMs focus on managing interactions on platforms like Facebook and Twitter. WhatsApp CRM, on the other hand, leverages the direct messaging capabilities of WhatsApp, offering a more personal and immediate way to connect with customers.

WhatsApp CRM vs. Email Marketing Tools

Email marketing tools are effective for reaching a large audience but can lack the immediacy and personal touch of WhatsApp CRM. The latter allows for instant communication and higher engagement rates, making it a valuable addition to marketing strategies.

User Guides and Tutorials

Getting Started with WhatsApp CRM

To get started with WhatsApp CRM:

 1. Install the extension from the Chrome Web Store.
 2. Open WhatsApp Web and log in.
 3. Access the WhatsApp CRM toolbar to explore features.

Setting Up Automatic Categorization

Automatic categorization can be set up by:

 1. Navigating to the settings menu.
 2. Enabling the auto-categorization feature.
 3. Customizing categories as needed.

Creating and Managing Campaigns

To create and manage campaigns:

 1. Go to the campaign management section.
 2. Create a new campaign and define its parameters.
 3. Schedule the campaign or set it to send immediately.
 4. Monitor campaign performance through analytics.

Utilizing Chatbot Functionality

Set up chatbots by:

 1. Accessing the chatbot setup menu.
 2. Defining keywords and responses using Spintax.
 3. Testing the chatbot to ensure it responds accurately.

Best Practices for Sending Bulk Messages

When sending bulk messages:

 1. Use Spintax to vary message content.
 2. Schedule messages to send at random intervals.
 3. Monitor delivery and response rates to optimize strategies.

Personal Stories and Case Studies

Real-Life Success Stories

Numerous businesses have successfully transformed their customer communication strategies using WhatsApp CRM. For instance, a retail business saw a 30% increase in customer engagement and a 20% boost in sales after implementing the tool.

Business Transformations through WhatsApp CRM

A healthcare provider improved patient follow-up rates by 50% through automated appointment reminders and follow-up messages. This led to better patient outcomes and higher satisfaction rates.

Expert Insights

Interviews with CRM Experts

Experts in the field highlight the importance of integrating messaging platforms like WhatsApp into CRM strategies. According to Jane Doe, a CRM consultant, “WhatsApp CRM bridges the gap between traditional CRM systems and the need for instant, personalized communication.”

Quotes and Advice from Industry Leaders

John Smith, CEO of XYZ Corp, states, “Adopting WhatsApp CRM has been a game-changer for our customer service team. The ability to quickly and efficiently handle customer inquiries has significantly improved our service levels.”

Conclusion

Summary of Key Points

WhatsApp CRM offers a powerful, user-friendly solution for managing customer relationships through WhatsApp. Its features, such as automatic categorization, one-to-one messaging, and bulk messaging, provide businesses with the tools needed to enhance customer engagement, improve efficiency, and expand their reach.

Call to Action for Further Education

To learn more about how WhatsApp CRM can revolutionize your customer relationship management, start exploring its features today. Implementing this tool can help your business stay ahead of the competition and build stronger, more meaningful relationships with your customers.