රූපවාහිනී නැණ මිහිර ශිෂ්‍යත්ව ජයමඟ පෙර පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය – 4 ශ්‍රේණිය 2024

Rs. 950.00

 • තොග සීමිත බැවින් ඔබේ පිටපත BOOKSHOP.LK වෙතින් අදම ඇණවුම් කරන්න.
 • රූපවාහිනී නැණ මිහිර ශිෂ්‍යත්ව ජයමඟ පෙර පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය – 4 ශ්‍රේණිය 2024
 • Rupavanini Nana Mihira Pre-Practice Paper Set – Grade 4 Scholarship 2024

 

Shop the Best Deals Across the World!

 1. Trending Products: Discover the latest popular items.
 2. Best Discounts: Get Privately selected best deals.
 3. Easy Shopping: Click and go directly to Amazon or AliExpress.
 4. Support Us: Your purchases help us grow. Thank you!
 5. Daily Updates: Check back for new deals every day.

Thanks for shopping with us. Have a great day!

 • We’ll address any non-activating code issues.
 • Software codes are non-refundable.
 • If you put an activated key to another PC, your will be blocked.
Guaranteed Safe Checkout

rupavahini-nana-mihira-pre-practice-paper-set-2024
රූපවාහිනී නැණ මිහිර ශිෂ්‍යත්ව ජයමඟ පෙර පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය – 4 ශ්‍රේණිය 2024
Rs. 950.00

[wpforms id=”1190″ title=”true” description=”Request a call back”]

Pre Order Now! රූපවාහිනී නැණ මිහිර ශිෂ්‍යත්ව ජයමඟ පෙර පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය – 4 ශ්‍රේණිය 2024

ප්‍රථම වතාවට ජාතික රූපවාහිනී නැණ මිහිර ශිෂ්‍යත්ව ජයමඟ 4 ශ්‍රේණිය පෙර පුහුණු ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලය 2024 දැන් නිකුත් වී ඇත. තොග සීමිත බැවින් ඔබේ පිටපත නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට BOOKSHOP.LK වෙතින් අදම ඇණවුම් කරන්න.

ශිෂ්‍යත්වයට පෙනී සිටින අපේම දූ පුතුන්ට නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ජාතික රූපවාහිනී නැණ මිහිර වැඩසටහනෙන් නිකුත් කරන, දිවයිනේ දෙමාපිය සහ ගුරුවරුන්ගේ ඉහළ පැසසුමට ලක් වූ නැණ මිහිර ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය මෙවර 4 ශ්‍රේණියේ දූ පුතුන් වෙනුවෙන්ද නිර්මාණය කර ඇත. මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල දරුවන්ට කරවීමෙන් සහ ලංකාවේ ප්‍රවීන ගුරු භවතුන් විසින් රූපවාහිනී නැණ මිහිර වැඩ සටහනේදී දරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කරන මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව නැරඹීමෙන් දෙමාපියන්ට දරුවාව ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙරසිටම හොඳින් සූදානම් කළ හැකිය.
—————————————————
ප්‍රශ්න පත්‍ර 20කින් සමන්විත වෙන මෙම “රූපවාහිනී නැණ මිහිර ශිෂ්‍යත්ව ජයමඟ පෙර පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය – 4 ශ්‍රේණිය” පොතෙහි පළමු වටයේ සීමිත පොත් ප්‍රමාණයක් දිවයින පුරා බෙදා හැරීමට Ariyadasa Online වෙතින් Household.lk වෙත ලබා දී ඇත. ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත් සීමිත ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින් දැන්ම දරුවා වෙනුවෙන් ඔබේ ඇනවුම වෙන් කරවා ගන්න. ඇනවුම් කරන පිළිවෙලට හා මුදල් තැන්පත් කරන පිළිවෙලට පොත් පාර්සල් නිවසට ලබා දෙන බැවින් Online ඇණවුම් කිරීම ඉක්මන් මෙන්ම ඔබටත් පහසුය.
————————————————-