Sale!

IELTS English Self Study Pack for Android

Original price was: Rs. 8,000.00.Current price is: Rs. 2,900.00.

-64%
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැක්කේජය සමඟ IELTS විභාගය සඳහා පාඩම් ක්‍රම සහ උපාය මාර්ග
 • Self Prepare IELTS English Study Pack for Android.
 • Improve your English listening, reading, writing and speaking skills.
 • Learn & Practice your IELTS General/ Academic English skills
 • Achieve your desired IELTS English Exam score with confidence.
 • Expand your English horizons for overseas study and migration Visa
 • Once buy, your Gmail will be given access to IELTS English Study Pack.

 

Shop the Best Deals Across the World!

 1. Trending Products: Discover the latest popular items.
 2. Best Discounts: Get Privately selected best deals.
 3. Easy Shopping: Click and go directly to Amazon or AliExpress.
 4. Support Us: Your purchases help us grow. Thank you!
 5. Daily Updates: Check back for new deals every day.

Thanks for shopping with us. Have a great day!

 • We’ll address any non-activating code issues.
 • Software codes are non-refundable.
 • If you put an activated key to another PC, your will be blocked.
Guaranteed Safe Checkout

IELTS English Self Study Pack for Android
IELTS English Self Study Pack for Android
Rs. 8,000.00 Original price was: Rs. 8,000.00.Rs. 2,900.00Current price is: Rs. 2,900.00.

[wpforms id=”1190″ title=”true” description=”Request a call back”]

Ace your IELTS Exam with Essential IELTS English Self Study Pack for Android!

IELTS English Self Study Pack for Android is a comprehensive study tools designed to help you prepare for the International English Language Testing System (IELTS) exam. Whether you are aiming for a high score or simply want to improve your English language skills, this pack has everything you need to succeed.

රැකියාවට හෝ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ඔබට රට යන්න IELTS විභාගය කරනවාද?

මෙන්න එහෙනම් ඔබටම හරියන IELTS පැකේජය. ELTS ඉංග්‍රීසි හදාරන ඔබ මොන පන්තියකට සම්බන්ධ වුවද, පහුවදාම ඔබට කල කිසිවක් මතක නෑ නේද? රස්සාවක් කරන අතරතුර IELTS කරනවානම්, සටහන් ලබාගැනීම, ඒවා රැගෙනයාමට, පටිගත කිරීම් සහ පේපර් ප්‍රින්ට් අවුට් ලබාගැනීම ද ඔබට අපහසුයි නේද. මේ සියල්ලටම විසඳුමක් ලෙස තමයි මෙම අපි IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැකේජය හඳුන්වා දී ඇත්තේ. දැන් IELTS English විභාගය පාස් වන්න ඔබට අවශ්‍ය ඇන්ඩ්‍රෝයිඩ් ෆෝන් එකක් විතරයි! මෙමෙ පැකේජය IELTS ඉංග්‍රීසි මුලික විෂය කරුණු 4 සහ ඒවා පුහුණු වීමට අවශ්‍ය සියලු ක්‍රමවේද ආවරණය කරයි. ඔබට ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වේලාවක, නිවසේ, බසයේ, කාර්යාලයේ වෙලාව ඇති විටෙක තනිවම හදාරන්න පුළුවන් වීම මෙහි විශේෂත්වයයි. මෙය IELTS ඉංග්‍රීසි විභාගය සඳහා පෙනී සිටින හැමට වටිනා, යලි යලි භාවිතා කළහැකි නියම පැකේජයකි.

IELTS English Self Study Pack for Android
Please note this Study Pack is NOT available for Apple iOS Devices. මෙම පැකේජය ඇපල් iOS වල භාවිතා කල නොහැක.

කියවීම * ලිවීම * කතා කිරීම * සවන්දීම * වචන මාලාව * පුහුණුව * පරීක්ෂණ * පිළිතුරු

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් සදහා වන IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැකේජය ඔබට ජාත්‍යන්තර ඉංග්‍රීසි භාෂා පරීක්ෂණ පද්ධතිය (IELTS) විභාගය සඳහා ගෙදර ඉඳන් තනිවම සූදානම් වීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති පුළුල් අධ්‍යයන මෙවලම් රාශියකි. ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය ලිවීම, කියවීම, කතා කිරීම සහ සවන්දීම සාර්ථකව හැදෑරීමට අවශ්‍ය සියල්ල ඇත. තවද ඔබ IELTS ඉංග්‍රීසි ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීම ඉලක්ක පහසු කර ගන්න වචන මාලා, කතා පුහුණුව වැනි අමතර බෝනස් අඩංගුය. දැන් නැවත නැවතත් පන්ති ගාස්තු ගෙවා ගෙවා පන්ති යන්න ඕන නෑ! ඔබට ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වේලාවක ඔබේ පහසුව පරිදි IELTS ඉංග්‍රීසි විභාගය සඳහා ඉගෙන ගන්න පුලවන්.

දැන් ඔක්කොටම යන්නේ රු. 2,900/- විතරයි. තවත් බලා ඉන්න දෙයක් නෑ! අදම ගන්න!

IELTS ඉංග්‍රීසි විභාගයේ කොටස් හතරම පුහුණු කිරීමට උපකාර වන කියවීම, ලිවීම, සවන්දීම, කථා කිරීම වෙළුම් 4ත්, ඒවා සඳහා බොහෝ පුහුණුවීම් අභ්‍යාස, පරීක්ෂණ, ආදර්ශ පිළිතුරු සහ බෝනස් කොටස්ද IELTS English Self Study Pack for Android එකේ අඩංගුය.

WRITING
Success in IELTS writing is based on using the right techniques. These model essays, lessons, and info will help you to maximise your writing  score.
READING
IELTS reading, lessons and test info for success in your reading test. Develop your skills with these packs and practice lessons for a high score in reading.
SPEAKING
Many often forget that Pronunciation is worth 25% of the IELTS marks. Do these lessons on how to improve your pronunciation and get a good score in Speaking Test.
LISTENING
IELTS listening tips and practice lessons for success in your IELTS listening test. Develop your skills to get good test marks. 
IELTS English Self Study Pack for Android

The pack includes a range of self study materials designed to help you improve your skills in all four areas of the IELTS English exam: reading, writing, listening, and speaking. You'll find practice tests, sample questions, and tips to help you prepare for the test and boost your confidence.

One of the key features of the IELTS English Self Study Pack is its adaptability. It is designed to be used on any Android device, so you can study wherever and whenever it suits you. Whether you prefer to study on your commute, in the evenings, or on the weekend, this pack makes it easy to fit your study into your busy schedule.

So why wait? Start preparing for your IELTS English exam today with the IELTS English Self Study Pack for Android. With its comprehensive range of English materials and adaptability to your busy schedule, it's the perfect IELTS English study tool to help you achieve your higher IELTS English marks.

This IELTS English Self Study Pack for Android includes main 4 key IELTS sections, namely reading, writing, listening and speaking parts to help you to practice and excel at IELTS English with ease. Get it now and ace your IELTS English exam!

Don't let the IELTS English Exam stand in your way – prepare with IELTS English Self Study Pack for Android today!

Looking forward to ace your IELTS English exam for migration, work or higher studies? Then look no further.

Even if you follow a good IELTS English class, you won’t remember anything the next day, if you don’t follow up the notes and the exercises, right? Obviously, when you’re busy, it’s hard to get written notes, recordings, printouts to study, isn’t it?

That why this always with you, IELTS English self-study package for Android helps you a lot. It got all 4 subject areas and everything you need to practice them anywhere you go. All you need is an Android phone! No need to pay a visit to repeated English Classes! No need to travel! You can study anywhere, anytime at your own convenience.

So why wait anymore, grab it now! It’s just Rs. 2,900/- for a limited time offer!

No you can learn all the English language skills you need to succeed at your IELTS English exam at your fingertips.

IELTS English Self Study Pack for Android

IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැකේජයේ ප්‍රයෝජන!

Key Benefits of Essential IELTS English Self Study Pack for Android.

 • Preparing for the IELTS Exam: Tips and Strategies for Success
 • Maximizing Your IELTS Score: Essential Study Tips and Techniques
 • Ace the IELTS Exam: Expert Advice for Successful Preparation
 • Sri Lankan Students: Boost Your IELTS Score with These Proven Strategies
 • IELTS Exam Prep for Sri Lankan Students and Migrating Skill Workers
 • Get ahead with IELTS English Self Study Pack.
 • Learn and grow with IELTS English Self Study Pack.
 • Achieve fluency with IELTS English Self Study Pack.
 • Unlock the power of IELTS English Self Study Pack.
 • Become a master of IELTS English Self Study Pack.
 • Conquer the language barriers with IELTS English Self Study Pack.
 • Expand your horizons with IELTS English Self Study Pack.
 • Make your voice heard with IELTS English Self Study Pack.
 • Reach your goals with IELTS English Self Study Pack.
 • Unlock your potential with IELTS English Self Study Pack.
 • Boost your IELTS score with our comprehensive study pack.
 • Join our IELTS English course and succeed on the exam.
 • Get ready for the IELTS exam with our Self Study Pack.
 • Take your English skills to the next level with our IELTS preparation course.
 • Achieve your desired score on the IELTS exam with our Self Study Pack.
 • Maximize your chances of success on the IELTS exam with our Self Study Pack.
 • Get the skills and confidence you need to succeed on the IELTS exam.
 • Pass the IELTS exam with confidence using our comprehensive Self Study Pack.
 • Achieve your desired score on the IELTS exam with our Self Study Pack.
 • Get the knowledge and practice you need to succeed on the IELTS Self Study Pack.
 • Build your English skills and pass the IELTS exam with our proven Self Study Pack.

IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැක්කේජය සමඟින් ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුමේ දොරගුළු හැරගන්න

 • IELTS විභාගය සඳහා සූදානම් වීම: සාර්ථකත්වය සඳහා පාඩම් ක්‍රම සහ උපාය මාර්ග
 • ඔබගේ IELTS ලකුණු උපරිම කිරීම: අත්‍යවශ්‍ය අධ්‍යයන ක්‍රම සහ ශිල්පීය ක්‍රම
 • IELTS විභාගය: සාර්ථක විභාග සූදානමක් සඳහා විශේෂඥ උපදෙස්
 • ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්: මෙම ඔප්පු කළ උපාය මාර්ග සමඟින් ඔබේ IELTS ලකුණු වැඩි කරන්න
 • ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් සහ පිටරට යන නිපුණතා පුහුණු සේවකයින් IELTS විභාග සූදානම් කිරීම
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන ඇසුරුම සමඟ රැකියාවේ ඉදිරියට ඉහලට යන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැක්කේජය සමඟ ඉගෙන ගෙන දැනුම වර්ධනය කරගන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැකේජය සමඟ ඉංග්‍රීසි චතුරභාවය ලබා ගන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැක්කේජය ඔබේ දැනුමේ දොරගුළු හැරගන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැකේජය සමඟ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රවීණයෙකු වන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන ඇසුරුම සමඟ ඉංග්‍රීසි භාෂා බාධක ජය ගන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන ඇසුරුම සමඟ ඔබේ ජාත්‍යන්තර සීමාවන් පුළුල් කරන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන ඇසුරුම සමඟින් අබය නැතුව IELTS ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන ඇසුරුම සමඟ ඔබේ ජීවිත ඉලක්ක වෙත ළඟා වන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන ඇසුරුම සමඟ ඔබේ භාෂා දැනුම මැනගන්න.
 • විස්තීර්ණ IELTS ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයන ඇසුරුම සමඟින් ඔබේ IELTS ලකුණු වැඩි කරන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වී විභාගයෙන් සාර්ථක වන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන ඇසුරුම සමඟ IELTS විභාගය සඳහා සූදානම් වන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි සූදානම් වීමේ පාඨමාලාව සමඟින් ඔබේ ඉංග්‍රීසි කුසලතා ඊළඟ මට්ටමට ගෙන යන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැකේජය සමඟ IELTS විභාගයෙන් ඔබ අපේක්ෂිත ලකුණු ලබා ගන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැකේජය සමඟ IELTS විභාගයේ සාර්ථකත්වයේ අවස්ථා උපරිම කරන්න.
 • IELTS විභාගයෙන් සාර්ථක වීමට ඔබට අවශ්‍ය කුසලතා සහ විශ්වාසය ලබා ගන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි විස්තීර්ණ ස්වයං අධ්‍යයන පැකේජය භාවිතයෙන් IELTS විභාගය විශ්වාසයෙන් සමත් වන්න.
 • IELTS ඉංග්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන පැකේජය සමඟ IELTS විභාගයෙන් ඔබ අපේක්ෂිත ලකුණු ලබා ගන්න.
 • IELTS ස්වයං අධ්‍යයන පැකේජයේ සාර්ථක වීමට ඔබට අවශ්‍ය දැනුම සහ පුහුණුව ලබා ගන්න.